Monday, 20 December 2010

एक छानस वाक्य

देवा आम्हाला हसायला शिकव पण आम्ही कधी रडलो होतो ह्याचा विसर पडू देवू नकोस.....

No comments: